Archiwum kategorii: RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW NOWOSĄDECKIEJ MAŁEJ GALERII

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że :

 1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Nowosądecka Mała Galeria z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 35, 33-300 Nowy Sącz
 2. Organem zajmującym się nadzorem nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Dane osobowe Pani (Pana) będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Nowosądeckiej Małej Galerii, jak również w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
  b) w celu zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej z Nowosądecką Małą Galerią (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym w zakresie obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń).
 4. W wymagających tego przypadkach Nowosądecka Mała Galeria będzie ubiegała się o wyrażenie Pani (Pana) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania mogą zostać podane również w treści wniosków oraz w trakcie zbierania danych osobowych.
 6. Odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, zajęć edukacyjnych i usług IT.
 7. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną; jeżeli podstawą przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu, zgodnie z RODO. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 8. Posiada Pani (Pan) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).
 9. W zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez Nowosądecką Małą Galerię; w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Nowosądecką Małą Galerię.
 10. Pytania odnośnie ochrony danych osobowych można kierować na adres mailowy: malagaleria@malagaleria.pl lub dzwoniąc pod numer 18 443-55-63, albo składać osobiście w siedzibie Administratora.