______________________________________________________________________________________

 

 

 

Historia Małej Galerii

Mała Galeria zajmowała dotychczas lokal w obiekcie zabytkowym - dworku, przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Nowym Sączu. Dworek wzniesiony został na przełomie XVII/XVIII wieku i dziś pozostaje własnością kręgu rodzinnego Marschalków. Od 1972 r. obiekt wpisany jest w rejestr zabytków architektury i budownictwa. Powstanie galerii związane jest działalnością Związku Polskich Artystów Plastyków. Artyści skupieni w Oddziale obok działalności organizacyjnej zajęli się również urządzaniem wystaw w zajmowanych pomieszczeniach. Ponieważ działalność Związku zawsze była oparta na społecznej aktywności artystów , a oddział ZPAP nie dysponował odpowiednią ilością środków finansowych.

Po reaktywowaniu Związku Polskich Artystów Plastyków w kilka miesięcy później, po wyborach władz Oddziału ZPAP w Nowym Sączu, rozpoczęła się "nowa era" działalności placówki. Kierownik Małej Galerii - Alicja Hebda, uznając moralne prawo Związku do lokalu jako siedziby Oddziału, rozpoczęła ścisłą współpracę z zarządem. Wzbogacony został program działalności placówki o wspólnie realizowane przedsięwzięcia artystyczne i działania na rzecz środowiska ZPAP. Ówczesny prezes Oddziału, Andrzej Szarek, przyjął na siebie rolę artystycznego opiekuna programowego i stał się współtwórcą nowego oblicza galerii. Przy jego pomocy z roku na rok wzbogacane były oferty wystawowe o znakomite prezentacje wybitnych artystów polskich. Wspólnym wysiłkiem stworzono w Małej Galerii BWA miejsce, które integrowało środowiska twórcze, prowokowało do realizowania coraz to nowych form i ciągle wzbogacało oferty galerii.

Od 1 stycznia 1994 roku Mała Galeria stała się filią Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Nie zmieniając profilu działania galeria kontynuowała ambitny program artystyczny. Po kolejnym roku działalności galeria została uznana za najciekawszą inicjatywę kulturalną w województwie nowosądeckim w 1994 r. otrzymując "Srebrny Talar". Wyróżnienie przyznała Kapituła konkursu, powołana przez Sądecko - Podhalańską Izbę Gospodarczą.

Wraz ze zmianą nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury - 1 sierpnia 1995 r., na Nowosądecki Ośrodek Kultury i Sztuki, nastąpiła formalna zmiana członu w nazwie galerii na Mała Galerię NOKiS. Od 1 kwietnia 1996 r., Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza, galeria otrzymała nowy statut i stała się samodzielną placówką samorządową, przyjmując nazwę: Nowosądecka Mała Galeria.

Mimo ciągłych organizacyjnych i formalnych zmian, Mała Galeria konsekwentnie realizuje przyjęte na siebie zadania. Nadal rozszerza swoją ofertę artystyczną i kulturalną. Obok działalności wystawienniczej, która jest wiodącą dla galerii, realizowane są z powodzeniem inne formy, odbywają się koncerty, happeningi, spektakle teatralne, wieczory poezji, spotkania autorskie. Zapraszani są do galerii ludzie sztuki i osobowości artystyczne z kraju i zagranicy. Kilka imprez organizowanych w galerii ma charakter cykliczny.

Do najważniejszych należy coroczny Mały Festiwal Form Artystycznych. Odbywają się koncerty pn. "Witold Buszek przedstawia ..." , benefisy pn. "Portrety sądeczan" i szczególny cykl wystaw pn. "Artysta zaprasza ...". Cyklicznie organizuje się w galerii imprezy pn. "Debiuty" i "Promocje". Prowadzona jest praca z młodzieżą tzw. "Mała akademia rysunku" , czyli zajęcia warsztatowe dla młodzieży uzdolnionej plastycznie. Młodzież uczestniczy we wszystkich formach działania galerii, ale szczególnie ważne są organizowane dla młodych ludzi pogadanki i spotkania z artystami. Miejsce i ludzie skupieni wokół galerii stworzyli "genius loci".

Od maja 2007 roku Mała Galeria przeniosła Ducha Galerii do dworku na Plantach.

 


 strona głównaOpoprzednie wydarzenieObyli w GaleriiOGaleria w YouTubeOpoznajmy sięOzapraszamy naOgaleria mistrzów